ေငြေခ်ျခင္းႏွင့္ ပစၥည္းပို႕ေဆာင္ျခင္း

ကြ်ႏု္ပ္တို႕ Thegadgetmax.com မွ၀ယ္ယူထားေသာ ပစၥည္းေအာ္ဒါအခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆးျပီးသည္ႏွင့္ ေအာ္ဒါမွာယူေသာ
Customer တစ္ဦးခ်င္းဆီသို႕ Email ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ျပီးထပ္မံအတည္ျပဳေပးပါမည္။ထိုသို႕ ေငြေပးေခ်ျပီး
ေအာ္ဒါအတည္ျပဳျပီးပါက မွာယူသည့္ေန႕မွစျပီး ၁ ရက္မွ ၃ ရက္အတြင္း သတ္မွတ္ထားေသာ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားႏွင့္နယ္ျမိဳ႕မ်ားသို႕
ပို႕ေဆာင္ခ ႏႈန္းထားအတိုင္း အိမ္တိုင္ရာေရာက္ပို႕ေဆာင္ေပးပါမည္။

ပစၥည္းေရာက္ေငြေပးေခ်ႏိုင္ျခင္း

ေအာ္ဒါမွယူသည့္ မည္သည့္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားကိုမဆို ပစၥည္းလက္ခံရရျပီးမွသာ ေငြေပးေခ်ႏိုင္ပါသည္။ပစၥည္းလာပို႕သူႏွင့္ တစ္ပါတည္း
ထည့္ေပးလိုက္မည့္ ယင္းပစၥည္းႏွင့္ ေငြရွင္းေဗာက္ခ်ာကို Customer မ်ားဘက္မွ ေသခ်ာစစ္ေဆးျပီးမွ ေငြေပးေခ်ႏိုင္ပါသည္။

ၾကိဳတင္ေငြေပးေခ်ႏိုင္ျခင္း

သယ္ယူရန္ ခက္ခဲျပီးအလြန္ၾကီးမားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေအာ္ဒါမွာယူပါက သက္ဆိုင္ရာ ဘဏ္မွ ၾကိဳတင္ေငြရွင္းေပးထားရပါမည္။
လူၾကီးမင္းမွာယူေသာပစၥည္းမွာ အၿခားသူထံသို႔ ေပးပို႔ရန္ၿဖစ္ပါက ပစၥည္းတန္ဖိုးက်သင့္ေငြႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ခကို Gadget MAX သို႔ဘဏ္မွၿဖစ္ေစ ေငြၾကိဳရွင္းထားရပါမည္။

ပစၥည္းပို႕ေဆာင္ေပးျခင္း

ပစၥည္းပို႕ေဆာင္ေပးျခင္းအတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ Gadget MAX မွ သတ္မွတ္ထားေသာ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားသို႕ Fast & Free Delivery ျဖင့္ အခ်ိန္တိက်စြာ
အေကာင္းမြန္ဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈေပးသြားမွာျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးျမိဳ႕မ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ျမိဳ႕နယ္မွအပ ျမိဳ႕ျပင္ပို႕ေဆာင္ေပးရမည္ဆိုုပါက Delivery Fees ေကာက္ခံသြားမွာျဖစ္ပါသည္။

ကားဂိတ္မွတစ္ဆင့္ နယ္ျမိဳ႕မ်ားသို႕ပို႕ေဆာင္ေပးျခင္း

နယ္ကားဂိတ္(Express) ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးရေသာ ျမိဳ႕မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ကားဂိတ္မ်ားမွ တဆင့္ေပးပို႔ေပးပါသည္။
ကားဂိတ္မွ တစ္ဆင့္ပို႔ေဆာင္ျခင္းအတြက္ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္မွာ Payment Methods တြင္သက္ဆိုင္ရာ Bank Deposit ျဖင့္ေရြးခ်ယ္၍ ေငြေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ပါသည္။သက္ဆိုင္ရာ ကားဂိတ္မ်ားသို႕ ပစၥည္းပို႕ေဆာင္ရာ၌ လူၾကီးမင္းတို႕ဘက္က တန္ဆာခေငြေပးေခ်မႈမ်ားတြင္ ပိုေငြႏွင့္လိုေငြမ်ားကိုိ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္၍ ညိွဳႏႈိင္းေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ေငြ၀င္ျပီး 24 နာရီအတြင္း မွာယူသည့္ပစၥည္းကို သက္ဆိုင္ရာကားဂိတ္သို႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

Order Return Policy

Thegadgetmax.com မွထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးရာတြင္ ေရာင္းခ်ေပးေသာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ Gadget MAX တို႕ၾကား
အာမခံခ်က္မ်ား အျပည့္အ၀ရရွိထားလို႕ စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ ၀ယ္ယူႏိုင္ဖို႕အတြက္ အာမခံခ်က္ အျပည့္အ၀ေပးထားပါသည္။

လူၾကီးမင္းတို႕ ၀ယ္ယူထားေသာပစၥည္းမ်ား အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိပါက ကုန္ပစၥည္းမ်ားအားျပန္လည္
လဲယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လို ကုန္ပစၥည္းမ်ိဳးကို ျပန္လဲေပးႏိုင္မွာလဲ ?


Thegadgetmax.com မွ မွာယူလိုက္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို လက္ခံရရွိသည္႔အခါ

  • မွာယူထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမွားယြင္းေနျခင္း
  • မွာယူထားေသာ အေရာင္ႏွင့္လႊဲမွားေနျခင္း
  • မွာယူထားျပီးပစၥည္းမ်ား အနာအဆာပါရွိလာျခင္းတုိ႔ၿဖစ္ပါက ထိုပစၥည္း၏မူလထုတ္ပိုးမႈ ပုံစံမပ်က္ Gadget MAX သို႕ေပးပို႕ျပီး က်သင့္သည့္

တန္ဆာခကို လူၾကီးမင္းတို႕ထံမွ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဘယ္ႏွစ္ရက္အတြင္း လဲလို႕ရတာလဲ ?


Return ျပန္ျပီးပစၥည္းမ်ားကို Gadget MAX မွလက္ခံရရွိျပီး ၂ ရက္အတြင္း ျပန္လည္ေပးပို႕ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လို ၿပန္လဲရမလဲ ?


လူၾကီးမင္း၏ ေအာ္ဒါနံပါတ္, ျပန္လည္ေပးပို႕လုိေသာ ပစၥည္း, ျပန္ပို႕လုိေသာ အေၾကာင္းအရင္းအျပည့္အစံုကို
Gadget MAX ရဲ႕ Customer Service Phone : (+95) 9 42045 0001 (သို႔) gadgetmaxmzmm@gmail.com သို႔ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါသည္ ။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းမွ ျဖစ္လွ်င္ ပစၥည္းလာျပန္ယူေပးမည္ၿဖစ္ၿပီး အၿခားနယ္မ်ားမွၿဖစ္ပါက Customer Service မွ မည္သုိ႕ေပးပို႕ရမည္ကို လမ္းညႊန္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္ ။

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ထံ ပစၥည္းျပန္လည္ေရာက္ရွိပါက သင္ျပန္လည္ေပးပို႕ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ ကိုက္ညီမွဳ ရွိမရွိစစ္ေဆးျပီး ကိုက္ရွိခဲ့လွ်င္ လူၾကီးမင္းတို႕၏
ပစၥည္းအမွန္ႏွင့္ ၿပန္လဲေပးျခင္းတို႕ ၿပဳလုပ္ေပးပါမည္။ကိုက္ညီမႈမရွိပါက သင့္အားအေၾကာင္းၾကားျပီးျပန္လည္ပို႕ေဆာင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၃ ရက္ေက်ာ္သြားၿပီးမွ ပ်က္ေနမွန္းသိရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ?


ပစၥည္းလက္ခံရရွိခ်ိန္မွစျပီး ၃ ရက္ေက်ာ္လြန္သြားပါက ျပန္လည္ေပးပို႕၍ မရႏုိင္ပါ။သို႕ေသာ္ ကုန္ပစၥည္းမွာ နဂို ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ျဖစ္ေနပါက ကြ်ႏု္ပ္တို႕ရဲ႕ Customer Service Phone : (+95) 9 42045 0001 (သို႔) gadgetmaxmzmm@gmail.com သို႔ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါသည္။